Det faglige fundament

Ung ved Fjorden anvender forskellige tværfaglige tilgange i det daglige arbejde med de unge. Medarbejderne har relevante og specialiserede uddannelser, kompetencer og erfaringer.

Anerkendende pædagogik: Anerkendelse kommer til udtryk gennem hele den måde, man er i relation til andre på, og det udspringer af en grundlæggende holdning af ligeværdighed og respekt. Vi ser den unge som et aktivt menneske, der med de rette betingelser kan udvikle personlige kompetencer. Det er i samspillet med den enkelte ung, at der skabes mulighed og grobund for udvikling, oplevelse af egne ressourcer og læring. Samarbejdet og engagementet er præget af en ærlig og anerkendende tilgang til den enkelte, pårørende og personalet imellem. Anerkendelse skabes i en ligeværdig relation. Relationen er ikke ligestillet, det er pædagogen, der er ansvarlig for stemningen, omgangsformen og omgangstonen. De unge mennesker skal opleve et engagement i samspillet med personalet, der tydeligt signalerer positive forventninger til den ungens mestring.

Ressourceorienteret tilgang: I tilrettelæggelsen af det socialpædagogiske behandlingstilbud tages udgangspunkt i en ressourceorienteret tilgang med fokus på den unges kompetencer og potentialer. Der problemløses ud fra en systemisk tænkning, ved at tænke cirkulært - verden forståes ud fra principper om helhed. Man problemtænker ved at overveje hvilke sammenhænge og relationer problemet indgår i. Hvilke positive erfaringer, der kan danne grundlag for de videre tiltag. Ressourcetænkningen synliggør den unges stærke sider. At tage udgangspunkt i det positive samvær med den unge, anser vi for udviklingsorienteret, trygheds- og tillidsskabende.